نام نام خانوادگی دانشکده مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات تماس توضیحات
دکتر حسین آذرین‌فر
حسین آذرین‌فر مهندسی برق و کامپیوتر استادیار
دکتر امید آزاد
امید آزاد علوم انسانی استادیار
دکتر امیرحسین اخروی
امیرحسین اخروی علوم انسانی استادیار
دکتر فهیمه اخوان
فهیمه اخوان علوم پایه استادیار
دکتر حسین استیری
حسین استیری فنی و مهندسی استادیار
دکتر یاسر اسماعیلیان
یاسر اسماعیلیان علوم پایه استادیار
دکتر آرزو الهی
آرزو الهی مهندسی برق و کامپیوتر استادیار
دکتر محمدبهزاد امیری
محمدبهزاد امیری علوم پایه استادیار
دکتر مجتبی باغبان
مجتبی باغبان فنی و مهندسی استادیار
دکتر امیر باغبان
امیر باغبان فنی و مهندسی استادیار
دکتر علیرضا برنجی
علیرضا برنجی فنی و مهندسی استادیار
دکتر معین بهادری
معین بهادری فنی و مهندسی استادیار
دکتر خلیل پروانه
خلیل پروانه فنی و مهندسی استادیار
دکتر میثم پورعباس بیلندی
میثم پور عباس بیلندی فنی و مهندسی استادیار
دکتر هادی پورحسینی حصاری
هادی پورحسینی حصاری فنی و مهندسی استادیار
دکتر سیدمرتضی جوادپور
سید مرتضی جوادپور فنی و مهندسی استادیار
دکتر محسن حاجی‌زاده
محسن حاجی‌زاده علوم انسانی استادیار
دکتر سید محمد حسینی
سید محمّد حسینی علوم انسانی استادیار
دکتر سید امیر حسینی سبزواری
سید امیر حسینی سبزواری فنی و مهندسی استادیار
دکتر رمضان خسروی
رمضان خسروی فنی و مهندسی استادیار