نام نام خانوادگی دانشکده مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات تماس توضیحات
دکتر وحید رحمانی دوغارونی
وحید رحمانی دوغارونی علوم انسانی استادیار
دکتر حسین رمضانی
حسین رمضانی فنی و مهندسی استادیار
یوسف رمضانی علوم انسانی استادیار
دکتر صدیقه زیرجانی‌زاده
صدیقه زیرجانی‌زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر محمد شفاعی نوقابی
محمد شفاعی نوقابی علوم پایه استادیار
دکتر مسعود عشقی‌زاده
مسعود عشقی‌زاده علوم پایه استادیار
دکتر میثم علیئی
میثم علیئی علوم انسانی استادیار
مهندس حوا علیزاده
حوا علیزاده مهندسی برق و کامپیوتر مربی
دکتر مرضیه فریور
مرضیه فریور علوم انسانی استادیار
مهندس حسن قربانی قوژدی
حسن قربانی قوژدی علوم پایه مربی
دکتر اعظم کریمیان
اعظم کریمیان علوم پایه استادیار 051-57229701
دکتر مجید کوکبی
مجید کوکبی علوم پایه استادیار
ولی ماندنی‌پور فنی و مهندسی استادیار
دکتر میمنت سادات محسن زاده
میمنت سادات محسن زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر مجتبی محمدپور
مجتبی محمدپور مهندسی برق و کامپیوتر استادیار
دکتر رویا محمدزاده کاخکی
رویا محمدزاده کاخکی علوم پایه استادیار
دکتر وحید محمودی
وحید محمودی فنی و مهندسی استادیار
دکتر علی موسوی ده شیخ
علی موسوی ده‌شیخ علوم انسانی استادیار
دکتر سید محسن موسوی نژاد
سید محسن موسوی نژاد فنی و مهندسی استادیار
دکتر سید مجتبی موسوی نقابی
سید مجتبی موسوی نقابی علوم انسانی استادیار