سوابق تدریس

 

 •   ترمودینامیک 1
 •   ترمودینامیک 2
 •   انتقال حرارت 1
 •   برنامه نویسی (متلب)
 •   محاسبات عددی
 •   کنترل فرآیند ها
 •   موازنه انرژی و مواد
 •   آزمایشگاه کنترل فرآیند و عملیات واحد

 

مقالات

ISI:

 • “High pressure viscosity modeling of pure alcohols based on classical and advanced equations of state”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (JTICE), Volume 58, January 2016, Pages 57–70.
 •  “A Crossover-UNIQUAC Model for Critical and Noncritical LLE Calculations”, American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Journal, September 2015 Vol. 61, No. 9.
 • “Viscosities of Pure Ionic Liquids Using Combinations of Free Volume Theory or Friction Theory with the Cubic, the Cubic Plus Association, and the Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid Theory Equations of State at High Pressures” Industrial and Engineering Chemistry Research (I&EC) ACS puplication, 2017, 56(8), pp 2247–2258.
 • “Quasi-Chemical PC-SAFT: An Extended Perturbed Chain-Statistical Associating Fluid Theory for Lattice Mixtures” The Journal of Physical Chemistry B, 2017, 121(35), pp 8338–8347.
 • “A general viscosity model for deep eutectic solvents:  The free volume theory coupled with association equations of state” Fluid Phase Equilibria, 2017, Manuscript ID: 10.1016/j.fluid.2017.08.024
 • “The friction theory for modeling the viscosities of deep eutectic solvents using the CPA and PC-SAFT equations of state” Journal of Molecular Liquids, 2018, Volume 249, Pages 554-561.
 • “New models for the binary interaction parameters of nitrogen–alkanes mixtures based on the cubic equations of state” Journal of Chemical Engineering Communications, 2018.
 • “Modeling the phase behavior of refrigerants with ionic liquids using the QC-PC-SAFT equation of state” Journal of Molecular Liquids, 2018, 10.1016/j.molliq.2018.10.116.
 • Quantitative structure-property relationship for melting and freezing points of deep eutectic solvents” Journal of Molecular Liquids, 2020, 1016/j.molliq.2020.114744.
 • Refractive index prediction of deep eutectic solvents by molecular approaches” Journal of Molecular Liquids, 2021, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115843.

 

Conference:

 • “Quasi-Chemical PCSAFT Equation of State for IL Mixtures with CO2” The XI Iberoamerican Conference on phase equilibria and fluid peroperties for process design, Cordoba (Argentina), October 22-25, 2018.
 •  “Extension of a correlation to predict high pressure solubility of carbon dioxide in 1-butyl-3-methyimidazolium ioinic liquids” The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), 26-28 December 2015-Shiraz, Iran.
 •  “Modification of PC-SAFT equation of state for lattic liquids” The 5th Conference of Thermodynamics, 22-23 November 2017-Mashhad, Iran.

 

پایان‌نامه‌ها

 

 

علایق پژوهشی

زمینه های تحقیقاتی:

 • تعادلات فازی(مایع-بخار، مایع-مایع و ...)
 • تعادلات فازی همراه با واکنش شیمایی
 • معادلات حالت کلاسیک و آماری
 • مایعات یونی (Ionic Liquids)
 • (Deep Eutectic Solvents) DESs
 • محاسبات خواص ترمودینامیکی (دانسیته، ویسکوزیته و ...)
 • GC (Group Contribution)
 • آمین ها
 • بایودیزل (از منظر خواص ترمودینامیکی)

 

تحصیلی

تحصیلات:

 • دکتری

    مهندسی شیمی (بدون گرایش) – دانشگاه شیراز

عنوان پایان نامه: بهبود معادله حالت آماری تئوری سیال همبسته برای تعادل فازی مخلوط های حاوی مایعات یونی

 • کارشناسی ارشد

    مهندسی شیمی (گرایش ترموسنتیک و کاتالیست) – دانشگاه صنعتی شریف

عنوان پایان نامه: حلالیت کربونیل سولفید در محلول های آبی آلکانول آمین

 • کارشناسی

    مهندسی نفت (گرایش مخازن هیدروکربوری) – دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت اهواز)

 

اجرایی

 • مشاور انجمن علمی رشته مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی گناباد (1400- )

برنامه کلاسی

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مشاوره دانشجویی  امور پژوهشی امور پژوهشی امور پژوهشی کارگاه نرم افزار مهندسی مطالعه
یک‌شنبه مشاوره دانشجویی زبان تخصصی مهندسی شیمی ------ امور پژوهشی امور پژوهشی امور پژوهشی
دوشنبه انتقال حرارت ترمودینامیک مهندسی شیمی مشاوره دانشجویی انتقال حرارت 2 آزمایشگاه عملیات واحد امور پژوهشی
سه‌شنبه مطالعه امور پژوهشی ------- امور پژوهشی انتقال حرارت (فرد) - انتقال حرارت 2 (زوج) مشاوره با دانشجویان پروژه
چهارشنبه ترمودینامیک مهندسی شیمی (زوج) مشاوره با دانشجویان پروژه -------- امور پژوهشی امور پژوهشی مشاوره انجمن مهندسی شیمی
پنج‌شنبه