سوابق تدریس

 

 •   ترمودینامیک 1
 •   ترمودینامیک 2
 •   انتقال حرارت 1
 •   برنامه نویسی (متلب)
 •   محاسبات عددی
 •   کنترل فرآیند ها
 •   موازنه انرژی و مواد
 •   آزمایشگاه کنترل فرآیند و عملیات واحد

 

مقالات

ISI:

 • “High pressure viscosity modeling of pure alcohols based on classical and advanced equations of state”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (JTICE), Volume 58, January 2016, Pages 57–70.
 •  “A Crossover-UNIQUAC Model for Critical and Noncritical LLE Calculations”, American Institute of Chemical Engineers (AIChE) Journal, September 2015 Vol. 61, No. 9.
 • “Viscosities of Pure Ionic Liquids Using Combinations of Free Volume Theory or Friction Theory with the Cubic, the Cubic Plus Association, and the Perturbed-Chain Statistical Associating Fluid Theory Equations of State at High Pressures” Industrial and Engineering Chemistry Research (I&EC) ACS puplication, 2017, 56(8), pp 2247–2258.
 • “Quasi-Chemical PC-SAFT: An Extended Perturbed Chain-Statistical Associating Fluid Theory for Lattice Mixtures” The Journal of Physical Chemistry B, 2017, 121(35), pp 8338–8347.
 • “A general viscosity model for deep eutectic solvents:  The free volume theory coupled with association equations of state” Fluid Phase Equilibria, 2017, Manuscript ID: 10.1016/j.fluid.2017.08.024
 • “The friction theory for modeling the viscosities of deep eutectic solvents using the CPA and PC-SAFT equations of state” Journal of Molecular Liquids, 2018, Volume 249, Pages 554-561.
 • “New models for the binary interaction parameters of nitrogen–alkanes mixtures based on the cubic equations of state” Journal of Chemical Engineering Communications, 2018.
 • “Modeling the phase behavior of refrigerants with ionic liquids using the QC-PC-SAFT equation of state” Journal of Molecular Liquids, 2018, 10.1016/j.molliq.2018.10.116.
 • Quantitative structure-property relationship for melting and freezing points of deep eutectic solvents” Journal of Molecular Liquids, 2020, 1016/j.molliq.2020.114744.
 • Refractive index prediction of deep eutectic solvents by molecular approaches” Journal of Molecular Liquids, 2021, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115843.

 

Conference:

 • “Quasi-Chemical PCSAFT Equation of State for IL Mixtures with CO2” The XI Iberoamerican Conference on phase equilibria and fluid peroperties for process design, Cordoba (Argentina), October 22-25, 2018.
 •  “Extension of a correlation to predict high pressure solubility of carbon dioxide in 1-butyl-3-methyimidazolium ioinic liquids” The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015), 26-28 December 2015-Shiraz, Iran.
 •  “Modification of PC-SAFT equation of state for lattic liquids” The 5th Conference of Thermodynamics, 22-23 November 2017-Mashhad, Iran.

 

پایان‌نامه‌ها

 

 

علایق پژوهشی

زمینه های تحقیقاتی:

 • تعادلات فازی(مایع-بخار، مایع-مایع و ...)
 • تعادلات فازی همراه با واکنش شیمایی
 • معادلات حالت کلاسیک و آماری
 • مایعات یونی (Ionic Liquids)
 • (Deep Eutectic Solvents) DESs
 • محاسبات خواص ترمودینامیکی (دانسیته، ویسکوزیته و ...)
 • GC (Group Contribution)
 • آمین ها
 • بایودیزل (از منظر خواص ترمودینامیکی)

 

تحصیلی

تحصیلات:

 • دکتری

    مهندسی شیمی (بدون گرایش) – دانشگاه شیراز

عنوان پایان نامه: بهبود معادله حالت آماری تئوری سیال همبسته برای تعادل فازی مخلوط های حاوی مایعات یونی

 • کارشناسی ارشد

    مهندسی شیمی (گرایش ترموسنتیک و کاتالیست) – دانشگاه صنعتی شریف

عنوان پایان نامه: حلالیت کربونیل سولفید در محلول های آبی آلکانول آمین

 • کارشناسی

    مهندسی نفت (گرایش مخازن هیدروکربوری) – دانشگاه صنعت نفت (دانشکده نفت اهواز)

 

اجرایی

 • مشاور انجمن علمی رشته مهندسی شیمی مجتمع آموزش عالی گناباد (1400- )

برنامه کلاسی

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه  انتقال حرارت 1  ترمودینامیک مهندسی شیمی۱  امور پژوهشی  امور پژوهشی  مشاوره دانشجویی  کارگاه نرم افزار مهندسی (گروه 1)
یک‌شنبه  مطالعه  امور پژوهشی    آزمایشگاه عملیات واحد  مشاوره دانشجویی  امور پژوهشی
دوشنبه  مطالعه  روش های عددی در مهندسی شیمی  امور پژوهشی  کارگاه نرم افزار مهندسی (گروه 2)  آزمایشگاه کنترل فرآیندها  امور پژوهشی
سه‌شنبه  مطالعه  کنترل فرآیندها    انتقال حرارت 1 (فرد)  مشاوره انجمن مهندسی شیمی  امور پژوهشی
چهارشنبه  کنترل فرآیندها (زوج)  ترمودینامیک مهندسی شیمی۱ (فرد)    امور پژوهشی  مشاوره با دانشجویان پروژه  امور پژوهشی
پنج‌شنبه