سید مصطفی موسوی زاده

دکتری:مهندسی مواد گرایش جوشکاری دانشگاه تربیت مدرس

موضوع رساله: اثر آماده سازی سطحی بر ترکیدگی ذوب شدگی در فرآوری ذوبی لیزری سوپر آلیاژ پایه نیکلی IN738

گذراندن فلوشیپ در JWRIدانشگاه Osaka،ژاپن،2011

کارشناسی ارشد: مهندسی جوشکاری از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران،1383-1385

کارشناسی : مهندسی مواد –متالورژی صنعتی از دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)،1379-1383