مقدمه

در چند دهه گذشته، رویکرد فرآیندی رویکرد غالب در ارایه مفهوم کار و سازماندهی آن بوده است. رویکردهای فعلی به مدیریت، مانند بازمهندسی فرآیندهای کسب‌وکار، ناب و شش سیگما، همه بر اساس این مفهوم بنا شده‌اند. به طور قطع، امروزه استفاده از این رویکرد در فهم کار سازمانی امری بدیهی به نظر می‌رسد. این رویکردها در چه چیزی با هم مشترک هستند که استفاده از رویکرد فرآیندی را پشتیبانی می‌کنند؟ این رویکردهای مختلف چه حرفی درباره انواع مسایل مرتبط با سازماندهی کار دارند؟ برای پاسخ به این سوال، نگاهی تاریخی به نحوه انجام کار از پیش از انقلاب صنعتی تا به امروز می‌تواند مفید باشد.