محمد بهزاد امیری

 

دکتری  رشته اگرواکولوژی از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد  رشته اگرواکولوژی از دانشگاه مشهد

کارشناسی  رشته زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه بیرجند