مقالات

 

 [1] A. Elahi and A. Alfi, “Finite-time H∞ control of uncertain networked control systems with randomly varying communication delays,” ISA Trans., vol. 69, pp. 65–88, 2017.

[2] A. Elahi and A. Alfi, “Finite-time H∞stability analysis of uncertain network-based control systems under random packet dropout and varying network delay,” Nonlinear Dyn., vol. 91, no. 1, pp. 713–731, 2018.

[3] A. Elahi, A. Alfi, and H. Modares, “H∞ consensus control of discrete-time multi-agent systems under network imperfections and external disturbance,” IEEE/CAA J. Autom. Sin., vol. 6, no. 3, pp. 667–675, 2019.

[4] A. Elahi, A. Alfi, and A. Alfi, “Stochastic H∞, finite-time control of networked cascade control systems under limited channels, network delays and packet dropouts control of networked cascade control systems under limited channels , packet dropouts and network-induced delays,” ISA Trans., vol. 97, pp. 352–364, 2020.

[5] A. Elahi and A. Alfi, “Finite-time stabilisation of discrete networked cascade control systems under transmission delay and packet dropout via static output feedback control,” Int. J. Syst. Sci.,vol. 51, no. 1, pp. 87–101, 2020.

[6] M.lezgi Nazargah, A. Elahi, M.Pakizeh Tali," H∞ control method for seismically excited building structures with time-delay", Journal Of Vibration And Control, vol. 26, no. 1, pp. 865-884, 2020.

[7] A. Elahi, A. Alfi, and H. Modares, “H∞ Consensus of Homogeneous Vehicular Platooning Systems With Packet Dropout and Communication Delay,” IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., pp. 1–12, 2021.

[8] A. Elahi, A. Alfi, and H. Modares, “H∞ Consensus of Homogeneous Vehicular Platooning Systems With Packet Dropout and Communication Delay,”  pp. 1–11, IEEE Transaction on Intelligent Transportation Systems, 2021.

[9] A.Elahi and A. Alfi, ʻʻFinite-time boundedness for a class of networked control systems with random packet dropout and varying network-induced delay,” 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA),2017.

[10] A.Elahi and A. Alfi, ʻʻFinite-time stabilization of networked control systems with randomly varying communication delays,” 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA), 2017.

[11] A.Elahi and A. Alfi, ʻʻOutput Feedback Consensus Control of Multi-Agent Systems with Time Delay and Disturbance: An H-infinity Approach,”The 2nd Conference on Applied Research in Electrical Engineering, 2021.

 [12] محمد پاکیزه تالی، مجتبی لزگی نظرگاه و آرزو الهی "بررسی تاثیر تاخیر زمانی ثابت بر الگوریتم کنترل پسخورددر کنترل ارتعاشات قاب های ساختمانی" دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت. دانشگاه صنعتی شریف. 1396

پایان‌نامه‌ها

 

  • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار با عنوان " بررسی تاثیر تاخیر زمانی ثابت بر الگوریتم های کنترل فعال ارتعاشات قاب های ساختمانی" در سال 1396

 

  • استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی بیهق سبزوار با عنوان " تحلیل پایداری کنترل­کننده­های فعال ارتعاشات سازه با لحاظ تأخیر زماني در الگوریتم­های کلاسیک" در سال 1398

علایق پژوهشی

 

 

 

 

 

  •   Consensus of  vehicular platooning systems

 

عناوین

 

  • پژوهشگر برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1396

 

  • مدیر گروه برق موسسه غیرانتفاعی ابن یمین در سال 1397

سوابق آموزشی

 

  • فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق (گرایش کنترل)، دانشگاه فردوسی مشهد (1390-1385)

          عنوان پایان نامه کارشناسی : "کنترل و پایدارساز سيستم تغليظ" (استاد راهنما: پروفسور پریز)

 

  • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق (گرایش کنترل)، دانشگاه صنعتی اصفهان (1392-1390)

          عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: " کنترل مقاوم  از سيستم سوئيچينگ ضربه"(استاد راهنما: پروفسور شیخ السلام)

 

  • فارغ التحصیل دکتری مهندسی برق(گرایش کنترل) دانشگاه صنعتی شاهرود (1396-1392)

          عنوان رساله دکتری: "تحلیل پایداری مقاوم زمان محدود  سیستم کنترل شبکه گسسته با تاخیر تصادفی"(استاد راهنما: پروفسور الفی)

برنامه کلاسی

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  پاسخگویی به دانشجویان اقتصاد مهندسی  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش
یک‌شنبه  مطالعه و پژوهش  کنترل خطی  پاسخگویی به دانشجویان  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش
دوشنبه  مطالعه و پژوهش  سیگنال و سیستم  پاسخگویی به دانشجویان  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش
سه‌شنبه  برنامه نویسی  اقتصاد مهندسی(زوج) سیگنال و سیستم(فرد)  پاسخگویی به دانشجویان  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش
چهارشنبه  الکترونیک 1  برنامه نویسی(زوج) کنترل خطی(فرد)  پاسخگویی به دانشجویان  مطالعه و پژوهش