دکتری: علوم و مهندسی آبخیزداری- سال 1394

 

کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری - سال 1388

 

کارشناسی: مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری - سال 1386