کتاب‌ها

در حال به روز رسانی...

مقالات

اسماعیلیان، ی.، و امیری، م. ب. 1397. بررسی اثر کود دامی و الگوی کشت بر برخی از خصوصیات کمی گل و بنه زعفران زراعی (Crocus sativus L.) در شرایط اقلیمی گناباد. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 6(4): 444-429.

اسماعیلیان، ی.، رمرودی، م.، و گلوی، م. 1397. شبیه سازی رشد، عملکرد، نیتروژن دانه و کارایی مصرف آب ارقام ذرت دانه ای با استفاده از مدل CERES-Maize. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 8(4): 135-117.

اسماعیلیان، ی. 1398. بررسی تاثیر روش های تغذیه آلی و شیمیایی بر ویژگی های کمی علوفه و دانه ارزن (.Panicum miliaceum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 9(4): 32-17.

اسماعیلیان، ِ.، امیری، م. ب.، عسکری نائینی، ص.، مرادی صدر، ج.، و حیدری، ف. 1396. اثر ریزوباکترهای محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی مختلف. مجله علوم باغبانی، 31(4): 738-722.

اسماعیلیان، ی.، گلوی، م.، امیری، ا.، و حیدری، م. 1393. اثر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه آفتابگردان در شرایط تنش خشکی. فصلنامه دانش آب و خاک، 24(3):189-175.

اسماعیلیان، ی.، و امیری، م. ب. 1400. ارزیابی زراعی و اقتصادی کشت مخلوط گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) و نخود (.Cicer arietinium L) تحت شرایط کاربرد عناصر ریزمغذی. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی، 15(1): 20-1.

اسماعیلیان، ی.، و جلالی، ع. 1401. بررسی جنبه‌های کمّی، کیفی و اقتصادی کشت مخلوط سیر (Allium sativum L.) و شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در سیستم‌های تغذیه آلی و شیمیایی. نشریه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 38(1): 149-133.

اسماعیلیان، ی.، عشقی زاده، م.، و توسلی، ا. ارزیابی زراعی و اقتصادی نظام های کشت مخلوط جو (Hordeum vulgare) با دو گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum) و سیر (Allium sativum). نشریه بوم شناسی کشاورزی، 10.22067/agry.2021.20274.0

اسماعیلیان، ی.، و رمرودی، م. 1397. ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سه رقم ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی گرم و خشک. نشریه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی. 12(3): 376-355.

اسماعیلیان، ی و امیری، م. ب. اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی بر رشد، عملکرد و در (Vigna radiata L.) کارآیی مصرف آب گیاه ماش شرایط قطع آبیاري در مرحله تشکیل غلاف. بوم شناسی کشاورزی (در نوبت چاپ 14(2) (1401)).

اسماعیلیان، ی. 1398. بررسی تأثیر روش‌های تغذیه آلی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمّی علوفه و دانه ارزن (.Panicum miliaceum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل. تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 9(4): 32-17.

اسماعیلیان، ی.، رمرودی، م.، و گلوی، م. 1397. شبیه‌سازی رشد، عملکرد، نیتروژن دانه و کارایی مصرف آب ارقام ذرت دانه‌ای با استفاده از مدل CERES-Maize . تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. ۸(۴) :135-117.

امیری، م. ب.، و اسماعیلیان، ی. 1399. اثر سطوح کمپوست قارچ خوراکی بر رشد، عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ماش (Vigna radiata L.) در شرایط قطع آبیاری در مرحله تشکیل غلاف. بوم شناسی کشاورزی.10.22067/agry.2021.20272.0

امیری، م. ب.، و اسماعیلیان، ی. 1398. بررسی خصوصیات کمی گل و بنه زعفران (.Crocus sativus L) تحت تاثیر سیستم های تغذیه آلی، بیولوژیکی و شیمیایی در منطقه گناباد. زراعت و فناوری زعفران. 7(1): 40-27.

عشقی زاده، م.، و اسماعیلیان، ی. 1399. بررسي امکان برآورد بيوماس مراتع با استفاده از اطلاعات رقومي ماهواره اي لندست 8. تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 27(1): 176-159.

امیری، م . ب.، اسماعیلیان، ی.، و آلبوغبیش، م. اثر محلولپاشی اسیدهیومیک و اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم (Sorghum bicolor L.) در سطوح مختلف آبیاری. علوم گیاهان زراعی ایران. در نوبت چاپ.

بابائیان، م.، اسماعیلیان، ی.، قنبری، ا.، و احمدیان، ا. 1389. اثر نسبتهای مختلف کودهای دامی و شیمیایی و تنش خشکی انتهای فصل رشد بر خصوصیات کمی و کیفی جو. علوم کشاورزی. 3(12): 63-54.

صدیقی، ا.، سیروس مهر، ع. ر.، اصغری پور، م. ر.، رمضانی مقدم، م. ر.، و اسماعیلیان، ی. 1391. ارزیابی عملکرد و کیفیت الیاف ارقام پنبه در تاریخ‌های مختلف کاشت در سیستم دو کشتی.فیزیولوژی محیطی گیاهی. 6(24): 36-26.

قنبری، ا.، اسماعیلیان، ی.، و بابائیان، م. 1392. اثر کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد علوفه، دانه و غلظت برخی از عناصر غذایی در دانه جو (Hordeum vulgare L.). فیزیولوژی محیطی گیاهی. 8(31): 36-23.

اسماعیلیان، ی.، حیدری، م.، و قنبری، ا. 1388. بررسی کاربرد پساب تصفیه شده شهر زابل به همراه کودهای دامی و شیمیایی بر عملکرد، اجزاء عملکرد دانه و تنظیم کننده های اسمزی ذرت KSC 704. تحقیقات آب و خاک ایران. 40(2): 117-111.

 

 

 

پایان‌نامه‌ها

 در حال به روز رسانی ...

علایق پژوهشی

مدیریت زراعی و فرآوری گیاهان دارویی

کشاورزی ارگانیک و پایدار

شبیه سازی رشد و عملکرد گیاهان

پهنه بندی و پایش اثرات تغییرات اقلیم بر گیاهان

تنش های محیطی

اختراعات

در حال به روز رسانی ...

جایزه‌ها

در حال به روز رسانی ...

برنامه کلاسی

ساعت

روزها

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

جلسات اداری

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

عملیات درس شناسایی گیاهان مرتعی 1 (هفته در میان-فرد)

امور پژوهشی (هفته در میان)

یکشنبه

مبانی گیاهان دارویی

مشاوره گروه آموزشی

جلسه گروه آموزشی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

امور پژوهشی

دوشنبه

رابطه آب، خاک و گیاه (هفته در میان-فرد)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی (هفته در میان)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

امور پژوهشی

سه‌شنبه

عملیات درس تولید و بهره برداری گیاهان دارویی (هفته در میان-فرد)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی (هفته در میان)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

شناسایی گیاهان مرتعی 1 (هفته در میان-فرد)

امور پژوهشی (هفته در میان)

چهارشنبه

آزمایشگاه رابطه آب، خاک و گیاه (هفته در میان-فرد)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی (هفته در میان)

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

جلسات اداری

رسیدگی به امور حوزه اداری و مالی

امور پژوهشی