نام نام خانوادگی دانشکده مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات تماس توضیحات
دکتر سید محمد حسینی
سید محمّد حسینی علوم انسانی استادیار
دکتر سید امیر حسینی سبزواری
سید امیر حسینی سبزواری فنی و مهندسی استادیار
دکتر محسن خسروی
محسن خسروی مهندسی برق و کامپیوتر استادیار
دکتر رمضان خسروی
رمضان خسروی فنی و مهندسی استادیار
دکتر وحید رحمانی دوغارونی
وحید رحمانی دوغارونی علوم انسانی استادیار
یوسف رمضانی علوم انسانی استادیار
دکتر حسین رمضانی
حسین رمضانی فنی و مهندسی استادیار
امین رنجبران مهندسی برق و کامپیوتر استادیار a_ranjbaran@gonabad.ac.ir
دکتر اعظم زاهدی
اعظم زاهدی علوم پایه استادیار
دکتر صدیقه زیرجانی‌زاده
صدیقه زیرجانی‌زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر محمد شفاعی نوقابی
محمد شفاعی نوقابی علوم پایه استادیار
دکتر مسعود عشقی‌زاده
مسعود عشقی‌زاده علوم پایه استادیار
دکتر میثم علیئی
میثم علیئی علوم انسانی استادیار
مهندس حوا علیزاده
حوا علیزاده مهندسی برق و کامپیوتر مربی
دکتر مرضیه فریور
مرضیه فریور علوم انسانی استادیار
مهندس حسن قربانی قوژدی
حسن قربانی قوژدی علوم پایه مربی
دکتر هادی قلی نژاد
هادی قلی نژاد فنی و مهندسی استادیار
دکتر اعظم کریمیان
اعظم کریمیان علوم پایه استادیار 051-57229701
دکتر مجید کوکبی
مجید کوکبی علوم پایه استادیار
ولی ماندنی‌پور فنی و مهندسی استادیار