نام نام خانوادگی دانشکده مرتبه علمی پست الکترونیک اطلاعات تماس توضیحات
دکتر میمنت سادات محسن زاده
میمنت سادات محسن زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر مجتبی محمدپور
مجتبی محمدپور مهندسی برق و کامپیوتر استادیار
دکتر رویا محمدزاده کاخکی
رویا محمدزاده کاخکی علوم پایه دانشیار 051-57229701
دکتر وحید محمودی
وحید محمودی فنی و مهندسی استادیار
دکتر سید محسن موسوی نژاد
سید محسن موسوی نژاد فنی و مهندسی استادیار
دکتر سید مجتبی موسوی نقابی
سید مجتبی موسوی نقابی علوم انسانی استادیار
دکتر سید مصطفی موسوی‌زاده
سید مصطفی موسوی‌زاده فنی و مهندسی استادیار
دکتر حسین مهدیان فر
حسین مهدیان فر فنی و مهندسی استادیار
روح اله میری بیدختی
روح اله میری بیدختی علوم پایه استادیار roholamiri@gmail.com
دکتر مهدیه نامور محبوب
مهدیه نامور محبوب فنی و مهندسی استادیار
دکتر حسین نجاری
حسین نجاری علوم انسانی استادیار
دکتر رضا واثق عباسی
رضا واثق عباسی علوم انسانی استادیار
دکتر مجتبی وکیلی ازغندی
مجتبی وکیلی ازغندی فنی و مهندسی استادیار