تحصیلات

مقطع رشته و گرایش دانشگاه
کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- آنالیزعددی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری تخصصی ریاضی کاربردی- آنالیزعددی دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق تدریس

۱-دانشگاه فردوسی مشهد: محاسبات عددی، ریاضی مهندسی

۲- موسسه آموزش عالی کاویان: ریاضیات پایه، ریاضیات و کاربرد در مدیریت، تحقیق در عملیات، پژوهش عملیاتی ۱ و ۲

۳- موسسه آموزش عالی مطهر: ریاضیات پایه، ریاضیات و کاربرد در مدیریت،  پژوهش عملیاتی ۱ و ۲

۴- مرکز آموزش عالی شهرداری مشهد: ریاضیات عمومی

۵- مجتمع آموزش عالی گناباد: ریاضیات و کاربرد در مدیریت، ریاضی عمومی۱ و ۲، معادلات دیفرانسیل، محاسبات عددی، آنالیز عددی ۱ و ۲، آموزش ریاضی، جبرخطی، جبرخطی عددی، تحقیق در عملیات، آزمایشگاه ریاضی

 

مقالات

 

 

Variational iteration method for solving mth-order boundary value problems,2010, Indian Journal of Science and Technology 3 (9)

Variational Iteration Method for Solving Nonlinear Differential-difference Equations (NDDEs), 2010, Australian Journal of Basic and Applied Sciences 4 (10), 4971-4975

Hermite matrix polynomial collocation method for linear complex differential equations and some comparisons, 2013, Journal of Applied Mathematics and Physics 1 (5)

Numerical Solution of Singularly Perturbed Delay Differential Equations with Layer Behavior, 2014, Abstract and Applied Analysis

The numerical solution of the singularly perturbed differential-difference equations based on the Meshless method, 2014, International Journal of

Applied Mathematics Research

A method based on the meshless approach for singularly perturbed differential-difference equations with Boundary layers, 2018,Computational Methods for Differential Equations 6 (3), 295-311

Numerical Method for Approximate Solutions of Fractional Differential Equations with Time-Delay,2020, International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization

Legendre spectral method for the fractional Bratu problem, 2020, Math Meth Appl Sci., 1-12

A meshless method for numerical solutions of non-homogeneous differential equation with variable delays, 2020, Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS) peer

A numerical method for solving singularly perturbed differential-difference equation arising in the modeling of neuronal variability, 2020, Caspian Journal of Mathematical Sciences (CJMS)

RBF collocation approach to calculate numerically the solution of the nonlinear system of qFDEs, 2021,Journal of King Saud University-Science 33 (2), 101288

Moving mesh method for singularly perturbed turning point problems,2021

نخستین کنفرانس بین المللی ریاضیات و کاربردهای آن,

New Runge–Kutta Algorithm for a HIV/AIDS Epidemic Fractional Order Model,2021 52nd Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC)
 On a new and generalized fractional model for a real cholera outbreak, Alexandria Eng,2022,Alexandria Engineering Journal 61 (11), 9175-9186
 Bregman Projections and Parallel Extragradient Methods for Solving Multiple-sets Split Problems,2023,Taiwanese Journal of Mathematics 
 Dynamical behaviours and stability analysis of a generalized fractional model with a real case study,2023,
Journal of Advanced Research 48, 157-173
 Analysis and optimal control of a fractional MSD model,2023,Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 13
 

 

علایق پژوهشی

توابع پایه شعاعی
معادلات دیفرانسیل کسری
معادلات دیفرانسیل اختلال منفرد
روش های هم مکانی
معادلات انتگرالی

 

برنامه کلاسی

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه مطالعه و تحقیق محاسبات عددی پاسخگویی به دانشجویان   مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
یک‌شنبه مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق  مطالعه و تحقیق   مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق
دوشنبه ریاضی پایه  پاسخگویی به دانشجویان   ریاضی در شیمی  محاسبات عددی  
سه‌شنبه رسیدگی به امور گروه

 

رسیدگی به امور گروه

 پاسخگویی به دانشجویان    مطالعه و تحقیق  
چهارشنبه محاسبات عددی

ریاضی در شیمی**

ریاضی پایه *

       
پنج‌شنبه