درس کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت: طرح درس- سرفصل آموزشی در طول ترم - جزوه (درسنامه) بخش اول؛ بخش دومتمرینات- کوئیزها: ک1- ک2- ک3- ک4- ک5- ک6- ک7- ک8

درس اخلاق حرفه‌ای در مدیریت با رویکرد اسلامی: طرح درس- کتاب 1- کتاب 2- لینک خلاصه کتاب 2- جزوات برای مطالعه آزاد: 1 و 2- کوئیز 1- میان ترم- کوئیز 2

درس روش تحقیق در مدیریت: طرح درس- جزوه (درسنامه)- کوئیزها: ک 1- ک2- ک3 

درس مدیریت کیفیت و بهره وری: طرح درس - کتاب - جزوه (خلاصه کتاب) -اسلایدها- اسلایدها2نمونه سؤالات 1 - نمونه سؤالات 2 - میان ترم

درس آموزش مهارت‌های حرفه ای: طرح درس- جزوه (درسنامه)- کوئیزها: ک1- ک2-

درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام: طرح درس - خلاصه و نقد کتاب 1- کتاب 2- کتاب 3 - کتاب 4 - جزوه- نمونه سوالات- میان ترم تستی1- میان ترم تستی 2-

لینک کانال درسی در ایتا و تلگرام