تحقیق در عملیات 1 (طرح درس، جزوه، تکالیف)

برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها 1 (طرح درس، جزوه درس، تکالیف)

برنامه‌ریزی تولید ( طرح درس، جزوه درس و فایل کتاب Jacobe، تکالیف)

کنترل کیفیت آماری (طرح درس؛ جزوه درس؛ کتاب مونتگومری، تکالیف)